2005-03-02

 

Skolan som vi vill ha den

 

Som vi kunde berätta i Tranås-Posten den 1 december så höll Leader+Sommenbygd på med en utvärdering av en stor intervjuenkät, som genomförts hos dem som har barn i grundskolan.
Det här ska utgöra underlag för att bland annat finna nya möjligheter för lokal utveckling där skolan är en viktig del.
Bland annat nedanstående resultat kommer att redovisas vid ett heldagsseminarium på Badhotellet i Tranås under kommande fredag. Tranås-Posten träffade projektledaren Ann-Cathrine Leicht när hon föreläste på Frinnaryds Samhällsförenings årsmöte i söndags (2005-02-27).

Ann-Cathrine Leicht berättade att skolan är en viktig del där Leader+ Sommenbygd har som övergripande mål att genom olika projekt och aktiviteter öka hela områdets attraktivitet så att fler människor vill flytta hit. Andra idéer i planen är att bidra till spridning av kunskap, idéer och modeller.

Enkät till föräldrar
Som en del i arbetet har det skickats ut en enkät till föräldrar, som har barn i grundskolan. Enkäten är en attitydundersökning där man får svara på vad som är viktigast när man väljer skola för sitt barn.
Resultatet kan sedan användas av politiker, skolan, föräldraföreningar och andra grupper. När man faktiskt vet hur föräldrarna prioriterar kanske det visar sig att andra lösningar kan vara aktuella än de man trott. Det planeras även en enkät som vänder sig till skolpersonalen för att få reda på deras inställning.

Stort intresse för resultatet
Både nationellt och i området finns det många som intresserar sig för att hitta nya former för utveckling av skolan. Det har visat sig i form av positiv respons i kontakter med både myndigheter, forskare, skolpersonal och föräldrar.
Resultatet av enkätundersökningen kommer att presenteras vid ett heldagsseminarium på fredag.
Femtusen enkäter skickades ut och 3 500 svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 70 procent.

Närhet, relationer och trygghet är viktigast i svaren
Kärnverksamheten är viktigast i enkätsvaren, berättar projektledaren Ann-Catherine Leicht och förtydligar med att det ska finnas utbildad personal i skolan och att utbildningskvalitén är viktigast.
Närhet till skolan prioriteras därefter högst.
Relationer och trygghet är också viktigt.
Hon menar att svaren visar att skolledningens roll har ökat och att relationer och trygghet är viktigt för att över huvud taget kunna lära sig något i skolan.


Ann-Catherine Leicht är projektledare för den stora enkätundersökningen som Leader+ Sommenbygd utfört och som kommer att presenteras på fredag.

Lång restid med skolskjuts är inte bra
Studier visar att elevers studieresultat står i relation till skolskjutsåkandet. Väntan på skolskjuts innebär också en viss risk för mobbing och här har skolan fortfarande sitt ansvar.
Som exempel berättar Ann-Catherine Leicht att ungefär hälften av eleverna i Aneby kommun åker skolskjuts medan landet som helhet är det bara en tredjedel.
Över hälften av Anebyeleverna har ca en timmes restid per skoldag.

Bemötande från skolpersonal
Föräldrarna i enkäten vill också ha ett bättre bemötande från rektorer och skolpersonal. En del vill byta skola och skälen är framförallt missnöje med utbildning, personal/rektor eller kamratrelationer.
Man har synpunkter på klasstorlek, undervisningsmetoder och läxor. Man vill också satsa på landsbygdsskolorna.
Ungefär hälften av föräldrarna kan tänka sig ett samarbete med annan skola.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten frinnaryd.com