2005-05-18

 

Lantbrukare söker betesdjur till sina marker

Jordbruksverkets chef på besök i Slumarp i Marbäck

Lantbrukare Ingvar Andersson och Jordbruksverkets generaldirektör Mats Persson framför det halvdussin betesdjur, som nu äter gräs på Slumarp. I bakgrunden ses Gravsjöhultsjön.

 

På slingriga grusvägar, en halvmil utanför allfarvägarna, hölls i måndags (2005-05-16), en pressträff utanför Jordbruksverkets komfortabla byggnader i Jönköping. Platsen var den lilla gården Slumarp ute i den norra kanten av Marbäcks socken.

På gårdstunet mötte verkschefen själv, generaldirektör Mats Persson upp tillsammans med Rune Backlund, som är enhetschef för Företags- och lantbruksenheten på Jordbruksverket.
Lantbrukare Ingvar Andersson tog emot gästerna från storstaden och de journalister som letat sig ut till Slumarp, där även riksradions Daniel Rundqvist fanns med.

Sjuhundra tusen i projektstöd
Anledningen till detta pådrag är den nya hemsideportalen www.bete.se där lantbrukare kan söka betesdjur till sina obetade marker och omvänt – de som har ont om betesmarker för sina djur kan söka bete. 700.000 kronor har satsats i projektstöd för den här verksamheten som kom ut på Internet den första maj i år.
Mats Persson berättade att Ingvar Andersson i Slumarp var bland de två första som annonserade efter betesdjur och därför kom idén att ha den här pressträffen i Slumarp.
Ingvar Andersson har sex hektar jord och inga djur på gården. Mjölkproduktionen upphörde redan på 1970-talet då hans far drev lantbruket.

Jordbruksverkets chef Mats Persson berättade att Ingvar Andersson i Slumarp var bland de två första som annonserade efter betesdjur och därför kom idén att ha den här pressträffen i Slumarp.

Angelägen marknadsplats
Det är angeläget med en marknadsplats där markägare med behov av betesdjur och djurägare med behov av betesmark kan komma i kontakt med varandra, säger LRF som står bakom den här marknadsplatsen på webben.

På många gårdar med mjölk- och/eller köttproduktion avvecklas djurhållningen av ålders-, lönsamhets- eller andra skäl. Det blir allt fler marker utan nära tillgång till betesdjur. Betesmarker kan å andra sidan vara en bristvara för andra gårdar som har utökat eller förändrat sin produktion, eller som har möjlighet att göra det. Det kan gälla bete för kvigor i större mjölkbesättningar, bete för dikor, stutar, kvigor och ungtjurar i nötköttsproduktionen, tackor med eller utan lamm samt bete för olika kategorier av hästar.

I några län har länsbaserade betesförmedlingar initierats de senaste åren. Genom att nu göra betesdjursförmedlingen nationell kan man söka betesdjur eller betesmark inte bara i sitt eget län utan också i närliggande kommuner i angränsande län.

Det är starka samhällsintressen att bevara de svenska betesmarkerna. Sverige har som delmål i miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”, att samtliga hektar ängs- och betesmarker ska vara skötta år 2010. Betesmarkerna har en unik artrikedom, höga kulturvärden och ger underlag för ekosystemtjänster, rekreation och turism i ett attraktivt landskap.


Ingvar Andersson i Slumarp har inte dator och Internet, men det fixade sig ändå. Sonen i Tranås gjorde annonsen och svarar intresserade djurägare via sin mejladress!

”Jag ställer inga krav på ersättning”
Mats Persson sade att det blir svårare och svårare att få tag i djur till betesmarker som står oanvända. Med den nya jordbrukspolitiken som kommer är det här en viktig satsning för att hålla markerna öppna.
Lantbrukaren Ingvar Andersson sade att han ställer inga krav på ersättning för betet. Det viktiga är att hålla markerna öppna.
Han har nu ett halvdussin betesdjur som en granne lämnat för att gå i bete på Slumarp. Det är också ungefär samma problem med åkermark. Det finns ingen i dag som vill betala för att odla eller arrendera åkrarna på de mindre lantbruken till exempel här i Småland. Bland slättbönderna har man inte de här problemen.
Det handlar således om två modeller. Den ena söker betesmark och den andra har sådan att erbjuda.
Vissa krav finns för stängsel m.m. Även daglig tillsyn är en fördel och här kommer också de miljöersättningar, som finns, in.
Förslag till avtal och kontrakt samt övrig information finns på den här betesportalen.
Ingvar Andersson i Slumarp har inte dator och Internet, men det fixade sig ändå. Sonen i Tranås gjorde annonsen och svarar intresserade djurägare via sin mejladress!

Rune Backlund, som är enhetschef för Företags- och lantbruksenheten på Jordbruksverket fanns också med vid besöket ute i Marbäcks tassemarker.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com