2005-11-23

 

Aneby höjer skatten med 50 öre

 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i Gula Huset, f.d. Fräsningsarmén, under gårdagskvällen (läs tisdag) togs beslutet att höja den kommunala skattesatsen med femtio öre.
I juni togs ett rambeslut om oförändrad skatt, men sedan dess har bland annat innevånarantalet i Aneby minskat med 63 personer vilket är grunden till skattehöjningen.

Utöver den negativa befolkningsutvecklingen har regeringen fastställt uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget vilket påverkar nivån på skatteintäkterna för nästa år. Det här gäller också för nivån på inkomstutjämningsbidrag samt regleringsposten i kronor per innevånare.
Tidigare hade man ett finasnetto på plus drygt två miljoner kronor. Resultatförsämringen innebär att det istället går back med 2,2 MKR på grund av ovanstående förutsättningar.
Trots den beslutade skattehöjningen på 50 öre måste det pågående arbetet med att anpassa verksamhetens nettokostnader utifrån förändrade resursbehov snarast påbörjas inför 2007.
Aneby kommuns utmaning under kommande år är att omfördela medel från verksamheter där resursbehovet minskar till verksamheter med ökat resursbehov.
Samtidigt måste en fortsatt anpassning ske inom all kommunal verksamhet i Aneby. Det betyder enklare uttryckt att man måste följa de uppsatta finansiella målen och arbeta för en god ekonomisk hushållning inom kommunen.


Bevan Berthelsen

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com