Frinnaryds Samhällsförening. Protokoll i datumföljd.

Vid styrelsemöte 2005-11-08 togs beslut att lägga ut föreningens protokoll på hemsidan. Senaste protokoll ligger överst.


Frinnaryds samhällsförening årsmöte 2010-02-28

1. Mötet förklarades öppnat

2. Mötets behörighet godkändes

3. Dagordning godkändes

4. Sittande ordförande valdes till ordförande för mötet, Ulrika Hjalmarsson valdes till sekreterare för mötet

5. Titti Golander och Carl-Johan Axelsson valdes till juseringsmän jämte ordförande

6.

7. Juseringsmännen valdes till rösträknare

8. Verksamhetsberättelse uppläses och godkändes. Tillägg, skrinda har köpts in till samhällsföreningen, utlånas nu till Frinnaryds Förskola

9. Revisionsberättelse uppläses och godkändes

10. Ansvarsfrihet för styrelsen godkändes

11. Förslag på att nuvarande ordförande stannar kvar tills föreningen hittat en ersättare, max ett år, godkännes.

12. Omval av ordinare ledamöter (jämna år) 2år Eva Klangbeck, Stefan Orre och Titti Golander, godkännes
Omval av suppleanter (jämna år) 2år Ulrika Hjalmarsson Elisabeth Wallin Orre (nyval), godkännes

13. Val av två ordinarie revisorer Bo Gustavsson och Roland Johansson 2år och suppleant till dessa Gert Agrér 2år, godkännes

14. Omval av valberedningen Ann-Sofie, godkännes

15. Medlemsavgift för 2011, 30 kr, godkännes

16. Bevan Berthelsen informerade kort om hemsidan, ca 5000 besök/månad. Föreningen ska alltid ha i åtanke att informera Bevan om det som händer i föreningen så han
kan rapportera om det på hemsidan.

17. Information och disskussion om Landsbygdsupproret
Bygdegården undrade om de kunde få låna 50 000 kr. Styrelsen tar upp frågan igen på nästa möte den 14/3-2010
Valborgsmässofirandet är i Frinnaryd i år, knyta ihop det med att ha en hemvändardag den 1 maj?
Vet ej än om föreningen får fortsätta att ha kvar ansvaret för gräsklippningen, antagligen får vi fortsätta. Målsättningen är då att få till ett 5-årigt avtal. Om vi inte får
fortsätta ska maskinerna säljas. Det är ont om ungdomar som kan utföra gräsklippningen, sammanslagning med Sunhult? Kan någon annan utföra jobbet som är äldre
än 18 år men ingen ungdom?

18. Verksamhetsplan för 2010, godkändes

19. Mötet avslutades

Referat från årsmötet i Tranås-Posten


 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Samhällsföreningen i Frinnaryd
den 17 januari 2010

Närvarande Lars Engdahl
Eva Klangbeck
Christine Golander
Lars Martinsson
Ulrika Hjalmarsson

1. Mötets öppnande
Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.

3. Fastställande av dagordning
Dagordningen uppläses och godkändes.

4. Landsbygdsupproret
Den senaste tiden har det skrivits en del om landsbygsupproret i Aneby kommun. Alla landsbygder i kommunen är med. Den 21 januari har LarsErik Fälth bjudit in till möte angående detta. Mötet kommer att hållas i Frinnaryds bygdegård. Ulrika och Eva representerar Frinnaryd på det mötet. Förhoppningen är att hela landsbygden kommer att diskuteras och inte enskilda orter.

5. Framtidsmötet
Styrelsen beslutar att avvakta och se vad landsbyggdsupproret ger/leder till innan det kallas till framtidsmöte för Frinnaryd.

6. Årsmöte
Årsmötet bestäms till den 28 februari kl 15.00. Lars E skriver verksamhetsberättelse. Christine ordnar kallelse. Eva kontaktar valberedningen för nyval av ordförande samt omval.

7. Nytt möte
Nytt möte bestämdes till den 14 februari kl 17.00 i klubbhuset.

8. Mötets avslutande
Lars Engdahl avslutade mötet.

Eva Klangbeck
Frinnaryd den 12 februari 2010


 

Sammanträde Frinnaryds samhällsförening 2007-01-18

Närvarande:
Lars Engdahl, Christine Golander, Stefan Orre, Lars Martinson,
Sigvard Torpman, Birgitta Kellner, BirGitte Klippmark, Martin Agrer

Planering av årsmötet.
Krister Tällgård, Jan Kjellström och Sigvard Torpman avsäger sig fortsatta uppdrag. Birgitta Kellner och BirGitte Klippmark är tveksamma till fortsatt engagemang. Birgitta är inte helt nöjd med styrelsens arbetssätt under det gångna året. T.ex har inte beslutet om att arbeta i ansvarsgrupper till fullo fung
erat. Styrelsen diskuterar möjliga förändringar. Vikten av att sätta mål för det kommande styrelsearbetet betonas .Efter önskemål från styrelseledamöter om att Birgitta,som gammal Frinnarydsbo, är kvar i styrelsen accepterar hon en suppleantplats. BirGitte kan också tänka sig en sådan om nöden så kräver.
Ian skall tillfrågas om att gå in på ordinarie plats. I övrigt skall Carl-Johan Axelsson, Eva Johansson, Anna Efraimsson och Elin? tillfrågas om intresse för styrelsepost. Martin Agrer har tidigare tackat ja till styrelsen ( ersätter Ola Lövgren?).
Sedan tidigare har beslut fattats att styrelsemötet skall vara den 25.2. Vi konstaterar att kallelse skall finnas senast 10 dgr före. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar skall frågan om samhällsföreningens stöttning av bygdegården diskuteras samt skall Martin Agrer informera om sina planer med sitt fastighetsförvärv i Frinnaryd.
Styrelsen uppdrar åt Christine att göra ett utkast till kallelse att diskutera vid nästa möte. Lars E. gör verksamhetsberättelse och dagordning.

Övrigt
Nedtagning av julgransbelysningen ombesörjs av Martin A. Lars E pratar med Martin Johansson om granen.
Bygdegårdsföreningen skall anordna en äggsexa på påskafton samt filmvisning med ”hästkarlen” i sept. och efterfrågar samhällsföreningens medverkan.
Styrelsen är positiv till ett samarbete men vill ha mer konkreta uppgifter om vad som avses.
Lars E. tog upp frågan om gräsklippning sommaren 2007. Beslutades att hänföra frågan till den nya styrelsen.

Nästa möte torsdagen den 1.2 kl 19-21.

Vid protokollet: Justeras:

BirGitte Klippmark Lars Engdahl


 

Sammanträde i Frinnaryds samhällsförening 2006-12-07

Närvarande: Lars Engdahl
Stefan Orre
BirGitte Klippmark
Martin Agrer
Kurt Lindkvist (bygdegårdsf.)
Anki Lindström ”
Tommy Andersson ”


Mötet öppnades av ordföranden Lars Engdahl.

Information.

Reprensentanter för bygdegårdsföreningen hade inbjudits till en förutsättningslös diskussion p g a föreningens ekonomiska problem.
Lars E. frågade vad som är mest akut. Bygdegården svarade att byte till en mindre varm-vattenberedare är angeläget för att minska pelletsåtgången samt installation av en tank för att underlätta pelletshanteringen och för att kunna göra billigare inköp av pellets.
I övrigt behövs byte av befintliga bord och takunderhåll.
Lars E. betonade vikten av långsiktighet i de förändringar som ev. genomförs. Olika ideer bollades om hur och vad som skulle kunna förbättra den nuvarande situationen.
Beslutades att bygdegården återkommer med kostnadsberäkningar på varmvattenberedare och tank.

Julgranen kommer att resas på torget lördagen den 9.12.Lars E. och Krister ansvarar.
För julgransplundringen vid tjugondedagknut ansvarar bygdegårdsföreningen.

Martin Agrers köp av Aneby bostäders fastigheter är klart. Det innebär också att Martin är ägare till ett förråd som samhällsföreningen får disponera. Samhällsföreningen skall göra i ordning förrådet och ersätts av kommunen med 50tkr + moms för detta.

Stefan lämnade ekonomisk rapport.

Styrelsen konstaterade att det är dags att planera för årsmötet, som föreslås bli söndagen den 25.2.2007 kl. 15.00 i bygdegården. Lars E. föreslog att Martin Agrer inbjuds för att informera om sina planer med fastighetsbeståndet samt att vi skall göra en mycket aktiv inbjudan ( ”knacka dörr”) till mötet.
Diskuterades tänkbara styrelsekandidater om vakanser uppstår. Lars E. tar kontakt med dem.
Noterades att det är viktigt att styrelseledamöter som inte önskar fortsatt uppdrag i god tid före nästa möte kontaktar Lars E.
Nästa möte blir torsdagen den 18.1.2007 kl. 19-21 i FiF-huset och då skall bl.a årsmötet förberedas.

Vid protokollet: Justeras:

BirGitte Klippmark Lars Engdahl


 


Styrelsemöte i Frinnaryds samhällsförening 2006-01-11

Närvarande:
Birgitta Kellner
Ola Lövgren
Krister Tällgård
Stefan Orre
Sigvard Torpman
Christine Golander
BirGitte Klippmark

Bevan Berthelsen


Ordförande, som inte själv kunde närvara, hade delegerat dagordningen till Krister Tällgård.
Föregående möte uppdrog åt styrelsen att komma med förslag plats, innehåll och lämplig åldersgräns för seniorresan.
Sigvard föreslog en bussresa t o r Tranås för vidare befordran med Boxholm II på Sommen med måltid på Torpön lämplig vardag i början på sommaren.
Alternativa förslag saknades och styrelsen beslöt enligt Sigvards förslag .
Inbjudan med intresseanmälan skickas i samtliga brevlådor. Målgruppen är pensionärer. Viktigt att snarast preleminärboka för resan.

Inbjudan har gått ut till alla Frinnarydsbor om samhällsföreningens möte i bygdegården söndagen den 15/1.
Mötet skall enl. tidigare beslut informera om det arbete föreningen gjort under året och det arbete som planeras för 2006, bl. a skall en arbetslördag genomföras den 22/4 , det är Frinnaryds tur att ordna Valborgsfirandet och gräsklippning skall utföras under sommaren. För detta behövs flera arbetsvilliga medlemmar rekryteras.
Birgitta Kellner informerar om en enkät ang. kommunikationer ” Hur reser vi i Sommenbygd?” som tagits fram som ett Leaderprojekt. Styrelsen uppdrar åt Birgitta att informera om detta och pejla intresse för deltagande i Frinnaryd på mötet.
Styrelsen beslutar att kaffe skall serveras på mötet. Ola åtar sig att inhandla kaffebröd och Christine köper kaffe.

Övrigt.

Christine påminner om blommor till nyinflyttade och Birgitta lovar att verkställa.

Styrelsen beslutade att inköpa fyra nya grannsamverkanskyltar typ ”större” a
700:- st till infarterna i samhället samt att samtliga maskiner för markskötseln skall ha årlig service.
Bevan berättade att hemsidan besöks flitigt av såväl inhemska som utomlands-boende intressenter.

Stefan lämnade ekonomirapport.

Styrelsen beslutade att årsmöte skall hållas söndagen den 26.2 samt att nästa styrelsemöte skall vara onsdagen den 8.2 kl. 19-21.


Vid protokollet: Justeras:

BirGitte Klippmark Krister Tällgård


.

 2005-11-08 Styrelsemöte i Frinnaryds samhällsförening

Närvarande:
Lars Engdahl
Jan Kjellström
Birgitta Kellner
Ola Lövgren
Krister Tällgård
Stefan Orre
BirGitte Klippmark
Bevan Berthelsen

Ordföranden hälsade välkommen och presenterade dagordningen.

Aktiviteter. 49 personer deltog i badresan den 22.10. Huvudsakligen upplevdes resan lyckad och bra.
I februari 2006 planeras någon trivselaktivitet för seniorerna – styrelsen funderar till nästa möte på lämplig åldersgräns, plats och innehåll.
Lars E- kommer att skriva ett brev till Frinnarydsborna för att informera om vad vi hittills gjort och framledes vill göra och samtidigt lyfta fram behovet av fler aktiva i arbetet.
I brevet kallas till ett möte söndagen den 15.1.2006 kl. 15.00-17.00 i bygdegården. Krister ansvarar för att ta fram en skiss över centrum.
Beslutas att genomföra arbetslördag den 22.4.2006.

Lördagen den 21.1.2006 kl. 09.00-17.00 inbjuder vi övriga samhällsföreningar i kommunen till gemensam diskussion i bygdegården kring angelägna frågor.
Lars E. och Jan planerar mötet.

Gräsklippning m.m. Föreningen har lämnat anbud till kommunen för 2006 på 75.720 kronor exkl. moms med utgångspunkt från tidigare områden samt tillkommande områden enl. särskild specifikation.
Föreningen har även lämnat anbud för nedtagning av träd på vägverkets mark utmed Sunhultsvägen pris 31.250 kronor exkl. moms.
Befintliga maskiner beräknas kunna användas ytterligare ett år. Beslut fattades att ny häcksax inköpes till våren.

Elljusspåret. FiF står för klippning 2ggr/år. Beslutas efter förslag från Lars E. att samhällsföreningen ger bidrag så att det kan göras ytterligare 2ggr/året.

Boulebanan behöver nytt grus. Lars E. ombesörjer detta.

Skolan. Sanden mellan plattorna på cykelbanan skall ersättas av gräsmatta.
Beslutas efter förslag från Lars E. att vi ska bygga ett vindskydd i skogen dit barnen går en dag i veckan.
Kommunens förslag till förändrad skolorganisation 2006 och framåt ger oss anledning att begära ett möte med kommunledningen. Detta bör förläggas efter den 21.1 2006.

Gångvägen från grillplatsen till åbron har iordningställts och träd har fällts där. Träden har skänkts till Martin som tack för att han tog ner dem. Styrelsen bör fundera över vad vi ska ha för policy för entrepenader till nästa möte.

Trafiksäkerheten. Jan har ett uppdrag att skriva ett förslag men Lars E. skall i första hand ha en kontakt med Vägverket.

Julgran. Kommunen bjuder på gran i år. Lars E. pratar med Martin och Krister med Karl-Johan om hjälp att resa granen lördagen den 26.11 kl.10.00. Ola och Jan hjälper också till med resningen.

Marknadsföring. Birgitta föreslår att vi ska ordna en marknadsföringsdag av Frinnaryd. Diskuteras att det lämpligen kan ske i samband med Frinnarydsdagen.
Ett nummer av Frinnarydsbladet bör komma ut före jul. Birgitta kontaktar
Lars M.
Beslutas om att ta in följande avgifter för länkning till hemsidan: 800 kronor från företagen, 500 kronor från Docklidskyrkan och 200 kronor från småföretagen.
Beavan skall ersättas med 100 kronor/mån. för ADSL. Han har även sammanställt bildpärmar till en kostnad av 600 kronor.
Lars E. föreslår att föreningen ev. tillsammans med kyrkan ska kunna uppmärksamma byborna med blommor också vid andra tillfällen än som välkomsthälsning. Lars tar upp frågan vid gemensamt möte med övriga föreningar. Det är Frinnaryds tur att ordna valborgsmässofirande i år, detta bör också planeras vid samma tillfälle.

Stefan lämnar ekonomirapport.

Nästa möte onsdagen den 11.1 2006 kl.19.00 - 21.00.

Vid protokollet: Justeras:


BirGitte Klippmark Lars Engdahl


 


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com