2012-04-04

Äldre i Tranås får ofta fel läkemedel

Föreningens ordförande Lilian Hellgren tackar här, med en stor kram, kvällens föreläsare apotekare Ulf Rydell. Foto: Bevan Berthelsen.


Tranås ligger i täten i landet när det gäller utskrivningen av läkemedel till äldre, endast överträffade av Öckerö, Värnamo, Mellerud och Gnosjö. Det visar Socialstyrelsens utredning.
Pensionärerna i Tranås står ofta på för många olämpliga läkemedel.

OM DETTA BERÄTTADE apotekaren Ulf Rydell i Bergasalen förra veckan. Han har utfört kontinuerliga genomgångar av om personer, som har ordinerats ett stort antal läkemedel, verkligen har nytta av alla dessa och sannolikt skulle må bättre om personen slutade ta ett eller flera av dessa medel.
Han har gjort läkemedelsgenomgångar på äldreboenden på uppdrag av kliniskt farmakologiska avdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Som exempel nämnde han att gruppen 80 år, som utgör 5 procent av befolkningen, konsumerar 20 procent av alla läkemedel och de använder i snitt 6 preparat per person.
På äldreboenden, i gruppen 75+, finner man i genomsnitt 8 till 10 preparat per person.

ÄLDRE BLIR OFTA FÖRVIRRADE av läkemedlen och man blir mer känslig. Försämrad njurfunktion gör att läkemedel stannar kvar i kroppen och utsöndras inte som de ska.
Biverkningar yttrar sig som yrsel, hosta, trötthet, aptitlöshet, blåmärken, förvirring, svullna underben och anklar, svettning, hjärtklappning, hunger, irritation och aggressivitet. En del av den här uppräkningen kan givetvis också bero på sjukdom, påpekade Ulf Rydell. Sådant framkommer vid en undersökning och genomgången av vederbörandes medicinlista.
Han rekommenderar också hemsidan www.kollapalakemedel.se

75-ÅRIGA GULLI BLEV HELT frisk på sin dödsbädd. Familjen samlades hos den döende för ett sista farväl. Man hade slutat ge henne medicinerna eftersom allt hopp var ute. Några dar senare, utan alla medicinerna, var hon så frisk att hon ville åka hem! Det här hände 2008 och blev mycket omskrivet. Det här är inte alls ovanligt sade Ulf Rydell.
Engagemang, vård och omsorg har ofta lika god effekt som läkemedel, men här sätter ju pengabrist och personalindragningar hinder i vägen.


Så här långt handlade det om läkemedel för åldringars vanliga sjukdomar. När det gäller demenssjukdomar i Sverige så kostar demenssjukvården nu 51 miljarder, eller omräknat 1 620 kronor i sekunden.
År 2010 hade vi 150 000 demenssjuka och det här går allt längre ned i åldern och man kan idag konstatera sjukdomen redan i 60-årsåldern hos många.
På demensboenden märker man tydligt, att ju mindre personal som finns tillgänglig, desto oroligare och förvirrade blir de demenssjuka. Det finns idag ingen medicin som kan bota demenssjukdom, men det finns däremot sådana som kan lindra sjukdomen.
Med detta kommer vi fram till arrangören av denna intressanta föreläsning.

TRANÅS DEMENSFÖRENING har 31 medlemmar med i huvudsak anhöriga och vänner till demenssjuka. På de utåtriktade medlemsträffarna deltar då och då även personal som arbetar inom demensvården. Föreningen ger råd och stöd, arbetar för gemenskap och för att utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Det innebär möjligheten att tillsammans påverka och förbättra de demenssjukas och deras anhörigas situation.
Efter apotekare Ulf Rydells föreläsning höll Tranås Demensförening sitt årsmöte, då även nya medlemmar anslöt.
Styrelsen består nu av Lilian Hellgren, ordförande; Ulla Björnsson, sekreterare; Bo Håkansson, kassör och Gunvor Thiberg.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com