2012-04-18

Synskadade höll representantskapsmöte i Tranås

 

 


Anita Svenningsson från Jönköping omvaldes som ordförande. Foto: Bevan Berthelsen

Hur många känner till att värdet på en ledarhund är 370 000 kronor? I lördags höll Synskadades Riksförbund representantskapsmöte i Tranås.

SYNSKADADE FRÅN HELA länet hade samlats på Statt med start vid tiotiden och avslut klockan 16. Däremellan avbrott för lunch.
Bengt E Carlsson var inlånad mötesordförande i presidiet med representatskapsordförande Anita Svenningsson från Jönköping och sekreterare Dennis Ernst från Gislaved.
Efter sedvanliga mötesförhandlingar och val består den ordinarie styrelsen nu av Anita Svenningsson från Jönköping, Kenneth Jägsander från Eksjö, Bengt Kanstedt från Sävsjö samt Sten-Alf Karlsson från Värnamo. Föreningen har 270 medlemmar.
Under eftermiddagen diskuterades bland annat föreningens kommande samarbete med HSO, Handikappades Samarbetsorganisation, i länet, dit man nyligen anslutit sig.
Mötet ställde sig enhälligt bakom följande tre uttalanden där de två första riktades till Landstinget i Jönköpings län samt till länets kommuner.

Bevan Berthelsen

… och gjorde uttalanden om ledsagning och färdtjänst


I SAMBAND MED SYNSKADADES
representantskapsmöte i Tranås gjordes tre uttalanden:

LEDSAGARE VID FÄRDTJÄNST:
Vi har den senaste tiden noterat att det är svårt för synskadade att få rätt till färdtjänst med ledsagare. Vi som är blinda eller gravt synskadade är mycket beroende av att i många fall ha en ledsagare med oss. I flera kommuner får vi avslag på vår begäran om att få ha en ledsagare med oss vid färdtjänstresor. Det är ju omöjligt för en blind person att t ex kunna handla i en affär, gå på en restaurang besöka ett bibliotek eller en simhall utan att ha en ledsagare med sig. Man tolkar då färdtjänstlagen på ett felaktigt sätt och säger att om man inte behöver ledsagare under själva färden i fordonet., skall man inte ha rätten till ledsagare. Med resan menar vi ju från det att man startar i bostaden eller annan plats tills man åter är hemma eller tillbaka, där man startade. Enligt FN: s handikappkonvention, som Sverige har skrivit under, skall alla människor och även personer med funktionsnedsättning ha rätt att kunna leva så likt andra människor som möjligt. Det finns inga undantag i konventionen för att kommunen har rätt att undanta personer med synskada från konventionens rättigheter. Denna inskränkning vid färdtjänstresor gör att våra liv inte fungerar, Nej, ge oss makten över våra egna liv, så att vi kan leva så likt andra människor som möjligt!

 

 

OMVÄGAR VID FÄRDTJÄNSTRESA:
Det kan inte vara rimligt att en färdtjänstresa mellan Jönköping och Sävsjö får ta 3 timmar! Inte heller kan det vara rimligt att en färdtjänstresa Jönköping - Eksjö får ta 2 timmar och 30 minuter! Vad beror då detta på? Jo, Beställningscentralen planerar ibland in korta resor t ex i Jönköping innan man startar själva resan mot Sävsjö eller Eksjö. Man planerar ibland också in orimliga omvägar, innan man når Sävsjö eller Eksjö Denna planering beror även i många fall på att man samplanerar sjukresor med färdtjänst till färdtjänstresenärens nackdel. Beställer man en resa och önskar vara framme en viss tid, så sätter Beställningscentralen en orimlig starttid för resan. Detta medför att man som blind blir orolig när man lämnas på en plats utanför en låst dörr 1 Beställningscentralens riktlinjer står det att resan med färdtjänst inte skall ta längre tid än vad en resa med kollektivtrafiken tar.


SAMT FÖLJANDE TILL LÄNSFÖRBUNDET OM LEDSAGNING:

Ingen medborgare tvingas välja mellan att gå och handla eller motionera, det måste vi som gravt synskadade. Ingen medborgare avstår från en dagsutflykt för den är mer än åtta timmar, men det måste gravt synskadade göra. För oss med en grav synskada eller blindhet är det ingen självklarhet att ens ta en promenad eller en fika på stan. Att gå på teater, bio eller en hockeymatch är omöjligt utan ledsagare. För att klara detta behöver vi en ledsagare som följer med oss som orienteringsstöd och syntolk. Enligt forskarna är mellan 75 och 90 % av den information som når hjärnan visuell. Det innebär att när man exempelvis går i affärer krävs att ledsagaren också syntolkar d.v.s. berättar vad som finns att se. Ledsagaren ska ses som en kompensation för bristande synförmåga.
Alla med inlevelseförmåga förstår att den som är blind eller gravt synskadad är i stort behov av ledsagning och syntolkning i dagens samhälle. Detta för att kunna bryta ett utanförskap och klara av vardagens alla krav. Därför måste, enligt vår mening, ledsagarservice enligt LSS tillförsäkras alla blinda och gravt synskadade personer. Enligt denna lag har brukarna relativt stor möjlighet att själva bestämma när och till vad ledsagningen skall användas. Den som inte beviljas ledsagning enligt LSS anser vi blir diskriminerad.
Vi kräver att ledsagningen fungerar kostnadsfritt och med stor valfrihet i alla länets kommuner.

 

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com