2012-04-04

Lång startsträcka för lokal produktion av biogas

 

 

Mikael Stenquist berättade om planerna för biiogasproduktion i Ydre.

Under torsdagen samlades flera lantbrukare, som har kobesättningar, för ett seminarie i salen ovanpå Falla Spelt & Bagarbod. Det handlade om hur man kommer igång med biogasproduktion på den egna gården eller i en gemensamhetsanläggning. Seminariet ingick i den gångna Framtidsveckan.

Efter presentation gjordes en snabbinventering hur mycket gödsel som producerades på de olika gårdarna. Sanna Soleskog berättade att inom en mils omkrets finns 800 mjölkkor tätortsnära till Tranås.
Mikael Stenquist från Ydre berättade först om det projekt som pågått i Ydre med en förstudie om en gemensamhetsanläggning för biogasproduktion. För detta har man fått ett projektstöd med 1,4 miljoner kronor.
Det finns 33 000 kubikmeter gödsel inom kommunen och 2009 började vi diskutera. Det finns ett 15-tal bönder i Hestra och Ramfall och tanken var att få igång en gemensamhetsanläggning för produktion av fordonsgas. En sådan anläggning kostar ungefär 23 miljoner kronor och då måste avsättningen tryggas men idag finns inte tillräckligt med biogasbilar för detta. Det behövs också en kompressorstation för två miljoner.
Planerna på en stor gemensamhetsanläggning har nu fått reduceras och nu återstår en gårdsanläggning i Linnekulla, berättade Mikael Stenquist.

Stefan Halldorf från Hushållningssällskapet berättade om för- och nackdelarna för biogasproduktion. Det är ett komplext pussel där samverkansidéerna där gårdsanläggningarna sammanknyts med en gemensam gasledning fram till exempelvis en kompressoranläggning för fordonsgas.
Stoppar man in 10 000 ton gödsel i en anläggning så får man i princip ut lika mycket näringsrik gödsel förutom den biogas som producerats.

Stoppar man in 10 000 ton gödsel i en anläggning så får man i princip ut lika mycket näringsrik gödsel förutom den biogas som producerats, sade Stefan Halldorf. Foto: Bevan Berthelsen

Fordonsgas är det som det pratas mest om och den idag dåliga efterfrågan på detta drivmedel. Efter att ha deltagit i seminariet vill jag lyfta fram de alternativ för avsättning som diskuterades.
En biogasdriven motor kopplad till en generator kan producera el som matas ut på elnätet. Den överskottsvärme som uppstår vid denna produktion kan användas till uppvärmning av till exempel hyreshus. Lönsamhetsmässigt gäller att en sådan produktionsenhet måste vara i drift minst 8 000 timmar om året.

BIOGAS ÄR OCKSÅ ETT miljövänligt bränsle i fjärrvärmeanläggningar.
Det är således en lång startsträcka innan en större anläggning blir verklighet. I Sävsjö tog det tio år innan biogasanläggningen stod på plats.

I TRANÅS FINNS SEDAN länge en egen biogasproduktion vid avloppsreningsverket. Varför kan man inte bygga ut och expandera där? Det blöta hushållsavfallet (matresterna) är en utmärkt råvara.
Tranås ska ju vara en uthållig kommun och en ökad biogasproduktion här kan ju bli att kommunala fordon kan köras på biogas och att en biogasmack för allmänhetens behov blir verklighet.

Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com