2010-02-17

Tranås Godmanförening inne på andra året utan ordförande

Stadsjuristen i Jönköpings kommun Lars-Åke Svensson fick motta en ulltovad trana av Ulf Clasén för sin föreläsning om redovisningsskyldigheten och dess rättsliga konsekvenser. Foto: Bevan Berthelsen

Under torsdagskvällen förra veckan höll Tranås Godmanförening årsmöte och tvingades konstatera att ingen av de 60 medlemmarna vågade ta på sig ansvaret att bli ordförande.

EGENTLIGEN ÄR DET inget betungande uppdrag. Den sju personer starka och dugliga styrelsen påtog sig ansvaret, för andra året i följd, att gemensamt ansvara för hela verksamheten för att inte äventyra föreningens fortsatta existens.
Klaus Ristl hälsade alla välkomna och lämnade över ordet till stadsjuristen i Jönköping Lars-Åke Svensson, som sysslat med överförmyndarfrågor sedan 1994. Han redogjorde under drygt en timme om alla detaljer i den årliga redovisning som gode män och förvaltare ska lämna in till överförmyndaren för granskning senast den 1 mars.
Speciellt de rättsliga konsekvenserna belystes. Kommunens skadeståndsförsäkringar gäller inte och vid grövre fel kan god man eller förvaltare bli skadeståndsskyldig. Samtliga kvitton och verifikationer ska förvaras hos god man och förvaltare och även ytterligare tre år sedan uppdraget upphört. Han besvarade också frågor från åhörarna.
88 000 personer i Sverige har idag hjälp av god man eller förvaltare vilket innebär en procent av befolkningen.
Från Tranås kommun medverkade överförmyndare Ulf Clasén som berättade att här finns 100 gode män och 15 förvaltare som åtagit sig de 225 ärenden som finns för närvarande.

 

VID DET EFTERFÖLJANDE årsmötet framkom bland annat att föreningen anordnat två temakvällar, den ena då äldreomsorgschefen Per-Eric Samuelsson redogjorde för LOV (lagen om valfrihet).Chefen för handikappomsorgen Lena Carp medverkade vid det andra tillfället.
Under våren och hösten har 10 sammankomster genomförts i en studiecirkel för dem som är relativt nya i sina uppdrag där 13 personer deltog. Det har också genomförts en informationskväll för dem som har uppdrag för dementa huvudmän.
I styrelsen för verksamhetsåret 2010 finns nu Birgit Lövmo, kassör; Göran Svenningsson, sekreterare; Klaus Ristl, Conny Gustafsson och Jonna Karmskog. Ersättare är Leif Nordell och Yvonne Lindell.

Bevan Berthelsen

 

Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com