2008-01-30

 

Varmvattenbassäng nu tillgänglig för handikapprörelsen igen

Premiärdopp i söndags

Premiärdoppet skedde i söndags då fyra olika grupper disponerade varsin timme i Badhotellets varmvattenbassäng. Klockan 17 fanns den här gruppen med enbart damer i det speciellt uppvärmda vattnet på maximalt 34 grader. Foto: Bevan Berthelsen

 


Så här såg förstasidan Tranås-Posten ut den 23 december 2003. Efter 25 år var det slutbadat för medlemmarna i Tranås Reumatikerförening i Badhotellets varmvattenbassäng.


Några dagar före julafton 2003 fick Reumatikerföreningen i Tranås ett telefonbesked att de inte längre fick hyra varmvattenbassängen. Efter 25 år var det slutbadat för medlemmarna i Badhotellets varmvattenbassäng. Sedan dess har de fått åka till Boxholm för att få motion och lindring. Idag är de tillbaka i Badhotellet, tillsammans med Samlade Handikapprörelsen SHR och framtiden ser betydligt ljusare ut – 12 miljoner har avsatts för byggandet av en höj- och sänkbar varmvattenbassäng i Simhallen år 2010.


PREMIÄRDOPPET SKEDDE
i söndags då fyra olika grupper disponerade varsin timme i Badhotellets varmvattenbassäng.
Tomas Westin berättar för Tranås-Posten att man drivit den här frågan i åratal sedan badstoppet 2003. Han är sekreterare i Reumatikerföreningen och i Samlade Handikapprörelsen SHR samt ledamot i KHR, Kommunala handikapprådet.
– Jag är mycket glad att kommunen lyssnat på oss. Det här är en mycket bra nödlösning fram till dess att den nya varmvattenbassängen i Simhallen står färdig 2010.
– Jag och övriga i SHR kommer fortsättningsvis att noga följa utvecklingen fram till dess att den nya varmvattenbassängen är klar, säger Tomas Westin.

– Jag är mycket glad att kommunen lyssnat på oss. Det här är en mycket bra nödlösning fram till dess att den nya varmvattenbassängen i Simhallen står färdig 2010, säger Tomas Westin. Foto: Bevan Berthelsen


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com


 


 

EN MOTION OM varmvattenbassäng inlämnades den 19 april förra året av socialdemokraternas Mona Pettersson med följande lydelse:
Reumatikerna i Tranås har drivit frågan om varmvattenbassäng sedan slutet av 1990-talet men ej erhållit någon permanent lösning på detta problem.
Numera, sedan en tid tillbaka, åker man till Boxholm för att kunna få en möjlighet till bad i en tempererad bassäng. Detta borde kunna ordnas på ett tillfredsställande sätt i hemkommunen. Föreslås:
Att - en tempererad varmvattenbassäng tillskapas i Tranås kommun inom en snar framtid!

KOMMUNFULLMÄKTIGE beslutade att remittera motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och yttrandet inkom till kommunledningsförvaltningen den 26 november. Kultur- och fritidsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag till beslut att bifalla SIS-kominitténs förslag att 12 mkr beviljas till år 2010. ( Anm.SIS betyder Simhall/Idrottshus/Stadshus)
En tillbyggnad av simhallen med en höj- och sänkbar bassäng för reumatiker är en angelägen och prioriterad fråga för kultur- och fritidsnämnden. Bassängen är också en brådskande fråga sett ur en samhällsekonomisk synvinkel. Genom rehabilitering i en varmvattenbassäng kan människor snabbare komma tillbaka i arbetslivet vid skador och sjukdomar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande.


ANDERS WILANDER (m) rapporterade under kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari att avtal med Badhotellet angående nyttjande av deras varmvattenbassäng var under tecknande. Med detta avtal är tills vidare motionärens önskemål till stora delar uppfyllt och motionen därmed bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Detta skedde också vid kommunfullmäktiges sammanträde i måndags.
Ett samhälle förm alla är namnet på Tranås kommuns handikapplan, som antogs av Kommunfullmäktige den 25 november 2005. Den är baserad på FN: s standardregler och anpassade till Tranås kommun. I denna finns många goda ambitioner och hoppingivande ord, men i slutänden handlar det alltid om pengar eller bristen på pengar. Målsättningen är att den här handikapplanen ska revideras under den nuvarande mandatperioden.

Bevan Berthelsen


FAKTA:
SHR, SAMLADE HANDIKAPPRÖRELSEN bildades 1997 som ett samarbetsorgan för alla handikappföreningar inom Tranås kommun för att tillsammans stärka handikapprörelsen i kontakterna med kommunen.
SHR har en styrelse som består av en representant från varje lokal handikappförening som respektive förening själv utser.
De olika lokalföreningarna finns samlade i Gula Villan, Norra Storgatan 101 i Tranås.

KHR, KOMMUNALA HANDIKAPPSRÅDETS uppgift är att arbeta med frågor som har anknytning till handikappade, funktionshindrade.
KHR är en viktig kanal mellan handikapporganisationerna och de styrande politikerna.
Verkar för att handikappfrågor tas upp i alla nämnder och förvaltningar liksom även med att utveckla och följa upp kommunens handikappolitiska plan.
Utses av kommunstyrelsen och består av sex politiskt valda ledamöter, samt sju ledamöter som utses av handikappföreningarna
Är direkt underställt Kommunstyrelsen och sammanträder minst fyra gånger per år
Har arbetsgrupper för att bearbeta större och mera omfattande frågor.