2007-08-01

 

Slåttergille i Majmålen

Slåttagillet i Majmålen är en tradition och uppgift som Frinnaryds Hembygdsförening utfört med glans i över 20 år.

Lars-Erik Ivarsson är föreningens ängsfogde sedan tre år tillbaka. Han är byrådirektör på Länsstyrelsen i Linköping och innehar befattningen som reservatförvaltare.

I torsdags (07-07-26) var det åter dags för slåttagille i Majmålen. En tradition och uppgift som Frinnaryds Hembygdsförening utfört med glans i över 20 år. Genom att sköta om ängen eller hagen värnar föreningsmedlemmarna om odlingslandskapets mångfald samtidigt som de bevarar ett stycke kulturhistoria.

Genom den här ängsslåttern gynnas blommornas förökning genom slåtter, eftersom fröerna sprids ut när den slagna grönskan räfsats ihop och fått ligga på tork. Det avslagna räfsas ihop i breor på fem till sju kvadratmeter vardera för torkning på plats. Breorna ska vändas flera gånger under torktiden innan höet körs in på logen vilket gör att de fröar av sig ordentligt.

Ängsfogde och byrådirektör
Lars-Erik Ivarsson är föreningens ängsfogde sedan tre år tillbaka. Han är byrådirektör på Länsstyrelsen i Linköping och innehar befattningen som reservatförvaltare.
– Jag åker runt och kontrollerar skognaturreservat, deras infrastruktur så att reservaten är tillgängliga. Jag tar även fram skyltar, broschyrer och liknande.
– Det senaste året har det handlat mycket om granbarkborrens härjningar som en följd av stormfällningarna. Numera angriper granbarkborren även frisk skog.
– Den här ängsslåttern i Majmålen gör också att starkväxande örter och gräs skärs av och att det blir utrymme för mer svagväxande och sällsynta växter. Till exempel Svinroten klarar sig inget vidare utan den här ängsslåttern, berättar Lars-Erik Ivarsson.

Text och foto: Bevan Berthelsen

FAKTA


1989 gav Miljövårdsenheten i Jönköpings län ut en förteckning över ängs- och hagmarker i Aneby kommun. Markerna i Majmålen och granngården Gunnarsmålen har klassats med en etta, d.v.s. de är av högsta naturvärdesklass. Den egentliga slåttermarken är av svinrotstyp. Det betyder att svinroten dominerar fältskiktet. Andra slåttergynnade arter i ängen är fältgentiana, ormrot, ängsskallra, stor blåklocka, kattfot och jungfrulin. Över hundra olika arter har redan katalogiserats.
Från Länsstyrelsen utgår ett årligt belopp för skötseln av ängen. Det delas mellan ägaren, arrendatorn och hembygdsföreningen. Skötseln kräver stor arbetsinsats och det är tack vare en frivillig arbetsinsats från medlemmar och andra, som skötselplanen går att genomföra. I den här skötselplanen står det bland annat att:

* träd och buskar av igenväxningskaraktär ska hållas borta
* marken ska skötas så att ingen skadlig ansamling av förna kan ske
* endast klippande eller skärande redskap får användas vid slåtter
* det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel, gödsla eller kalka
* ängen skall efterbetas.


Massor av tidningsartiklar från trakten hittar du på www.frinnaryd.com