2006-07-26

 

Slåttagille i Majmålen

I torsdags kväll var det dags för årets slåtter, som genom den långvariga torkan redan var på god väg att bli hö.

 

AnneMarie Davidsson och dottern Alexandra deltog också i slåttagillet.

I över 20 år har medlemmar i Frinnaryds Hembygdsförening varje sommar samlats för slåttagille på den ensligt belägna gården Majmålen i socknen.
I torsdags (06-07-20) kväll var det dags för årets slåtter, som genom den långvariga torkan redan var på god väg att bli hö.

Allan Ganestål i hembygdsföreningen berättar att ängsmarken sjönk katastrofalt i utbredning och nådastöten mot ängarna kom under 1930 till 50-talet. De harvades upp, konstgödslades, såddes in och blev till betesvallar. Därmed förändrades förutsättningarna för både växter och djur att leva vidare.
Detta insåg Frinnaryds Hembygdsförening och "adopterade" 1985 en äng i Majmålen i socknens östra del. Sedan dess har ett antal eldsjälar varje år samlats till "slåttagille". Man har trotsat både regn och rusk och illasinnade myggor och knott för att se till att hackslåttmarkerna i Majmålen hävdas på gammalt sätt.

Allan Ganestål i hembygdsföreningen berättar att varje sommar har man samlats för slåttagille på den ensligt belägna gården Majmålen.

Lennart Harrysson köpte 1980 Majmålen av sin far Harry Svensson. Lennart och frun Inger har fem barn som växer upp på denna vackra plats.

Högsta naturvärdesklass
Resultatet har inte uteblivit, säger Allan Ganestål. 1989 gav Miljövårdsenheten i Jönköpings län ut en förteckning över ängs- och hagmarker i Aneby kommun. Markerna i Majmålen och granngården Gunnarsmålen har klassats med en etta, d.v.s. de är av högsta naturvärdesklass. Den egentliga slåttermarken är av svinrotstyp. Det betyder att svinroten dominerar fältskiktet. Andra slåttergynnade arter i ängen är fältgentiana, ormrot, ängsskallra, stor blåklocka, kattfot och jungfrulin. Över hundra olika arter har redan katalogiserats.
Från Länsstyrelsen utgår ett årligt belopp för skötseln av ängen. Det delas mellan ägaren, arrendatorn och hembygdsföreningen. Skötseln kräver stor arbetsinsats och det är tack vare en frivillig arbetsinsats från medlemmar och andra, som skötselplanen går att genomföra, berättar Allan.
I den här skötselplanen står det bland annat att:

* träd och buskar av igenväxningskaraktär ska hållas borta
* marken ska skötas så att ingen skadlig ansamling av förna kan ske
* endast klippande eller skärande redskap får användas vid slåtter
* det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel, gödsla eller kalka
* ängen skall efterbetas.
När slåttern är klar och breorna ligger fint utströdda, bjuder föreningen alla deltagare på ostkaka med vispgrädde och jordgubbar (eller jordgubbssylt).

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com