2006-05-03

 

Förhindra nedläggning av landsbygdsskolor i Aneby kommun

Ann-Catrine Leicht från Leader+Sommenbygd och Lars Engdahl från Frinnaryds Samhällsförening kunde hälsa ett 40-tal personer välkomna till mötet om att rädda landsbygdsskolorna i Aneby kommun.

 

Under onsdagskvällen i förra veckan samlades ett 40-tal personer i Furulidskolans matsal för att diskutera och försöka förhindra en nedläggning av vissa landsbygdsskolor i Aneby kommun.
Ordföranden i Frinnaryds Samhällsförening, Lars Engdahl, betraktar det här första mötet som rätt uddlöst och säger ”Hade jag varit kommunalrådet Fälth, så hade jag jublat inombords”! Men skam den som ger sig.

Arrangörer var samhällsföreningar, sockenråd och byalag med Frinnaryds Samhällsförening som initiativtagare. Medarrangör var också Leader+Sommenbygd med projektledare Ann-Catrine Leicht. Hon arbetade under förra året med projektet Skolan som vi vill ha denmed en utvärdering av en stor intervjuenkät, som genomförts hos dem som har barn i grundskolan. Man hade synpunkter på klasstorlek, undervisningsmetoder och läxor. Man Ville också satsa på landsbygdsskolorna. Ungefär hälften av föräldrarna kunde tänka sig ett samarbete med annan skola.

Slår tillbaka
Politiker tittar oftast på kortsiktiga besparingar och ser därför inte de mycket negativa följdverkningar, som en förhastad nedläggning av en landsbygdsskola kan innebära.
Jag ska därför berätta hur illa det gick när Boxholms kommun lade ner skolan i Malexander:
Sju barnfamiljer flyttade från kommunen. Två företag flyttade från kommunen. Tre barn går i en angränsande skola (i Ulrika) i Linköpings kommun och Boxholms kommun får där betala

60 000 kronor per barn och läsår.
Det blev också så få barn kvar, sedan de sju barnfamiljerna flyttat, att man också fick lägga ner förskolan i Malexander.
Inte nog med det. Bensinstationen med tillhörande närbutik med dagligvaror tvingades slå igen, som en direkt följd.
Massor av skatteintäkter och utjämningsbidrag försvann.
Skolbyggnaden i Malexander står kvar och drar stora pengar för drift och underhåll eftersom den inte går att sälja eller riva.
Orsaken till detta? Jo bredbandscentralen för datakommunikationen i Malexander är inrymd i skolbyggnaden! Det kanske politikerna också hade förbisett vid nedläggningsbeslutet?
Politikerna i Boxholm var övertygade om att kunna spara en miljon per år, men resultatet blev istället en förlust på över en miljon kronor per år.

Skola för lokal utveckling
Ann-Catrine Leicht arbetar nu med projektet ”Skola för lokalutveckling”. Ett övergripande mål är att öka områdets attraktivitet där skolan är en viktig del i planen. Det handlar om lokal utveckling och underifrånperspektiv, samverkan, nytänkande och om att sprida kunskap, idéer och modeller.
Det här med lokalt engagemang är en bra grej och det ger en stor gemensam styrka, sade Ann-Catrine och fortsatte:
– I år når vi botten på barn och befolkningsutvecklingen här. Men, redan om ett par år får de kommuner som lagt ner skolor ångra sig att de drivit igenom förhastade beslut. Bland annat kommer storstadsbor med barn att bosätta sig på landsbygden. En annan orsak är en kommande babyboom.
– Idag tittar man på boende och skola i första hand. Arbete och liknande är inte längre förstahandsavgörande, vilket det var tidigare.

Samarbete ger styrka
Lars Engdahl menade att politiker är fruktansvärt bra på att tala om vad vi ska göra. Det vore bättre om de lyssnade på andra och deras synpunkter.
– Vi kan genom att samarbeta mellan de olika samhällsföreningarna och sockenråden uträtta storverk, istället för att varje skola ska behöva slåss för sin existens, som tidigare.
– Det som varit har varit. Nu ska vi jobba konstruktivt och uträtta saker tillsammans, sade Lars Engdahl.

Kommunalrådet Lars-Erik Fält, var med på mötet i Furulidskolan som åhörare. Ingen politiker hade fått någon särskild imbjudan!

Besparingsbeting
På andra håll har man lyckats rädda sina nedläggningshotade skolor genom sparbeting. Här visade det sig att besparingarna blev dubbelt så stora när samhällsföreningar och byalag tog hand om det hela, i jämförelse med när kommunen skulle spara.
Här var det samarbete och engagemang hos både barnfamiljerna och övriga boende, som resulterade i detta lyckade besparingsarbete.
Kommunalrådet Lars-Erik Fält, som var med på mötet som åhörare, fick frågan om ett skolsamarbete över kommungränserna för att till exempel korta ner de långa resorna med skolbuss.
Med detta menade Engdahl att elever i utkanterna av kommunen skulle kunna få gå i en näraliggande skola, till exempel i Gränna. Eller elever från Flisby skulle kunna gå i en Anebyskola.
Kommunalrådet svarade att så skedde enbart på gymnasienivå och att man där delade på kostnaderna.

Inte så uddlöst
Lars Engdal summerade mötet med att han trodde att folk skulle vara mer intresserade och oroas av en eventuell nedläggning av sin byskola och verka för att förhindra en sådan utveckling. Erfarenheten visar dock att man inte orkar engagera sig förrän nedläggningsbeslutet redan är taget och då kanske det oftast är försent.
Ingen politiker hade fått någon särskild inbjudan vilket var avsiktligt eftersom det här gällde att låta eventuellt berörda komma till tals.
Bland de 40 som kom till mötet fanns dock en kärna på 25-talet engagerade, som nu kommer att jobba vidare för att mota Olle i grind. En arbetsgrupp ska nu bildas med tre representanter från varje socken.
En av frågorna som gruppen kommer att arbeta med är att försöka åstadkomma en profilering av de olika byskolorna. Det skulle till exempel kunna innebära att Frinnaryd blev en ”naturskola” med profilering på miljö- och natur. En annan skola skulle kanske kunna bli ”internationell” med profileringen på internationell kultur, språk m.m.
Man kommer också att granska kommunens olika ekonomiska skolbeslut. I Centralskolan i Aneby investerar man en halv miljon i en ventilationsanläggning samtidigt som man måste byta ytterpanelen för en kostnad på en miljon kronor. Detta i en fastighet som redan tidigare är utdömd.


Text och foto: Bevan Berthelsen


Klicka här för minnesanteckningar från mötet


Läs även: 2006-05-24 Stormöte för att få behålla skolan i Frinnaryd


Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com