2006-02-15

 

Projekteringsarbetet har påbörjats

Jobbar för att dricksvattnet i Frinnaryd ska bli bättre

Grundvattenutredningsföretaget Mark & Vatten i Växjö driver ner ett halvdussin 17 meter djupa rör för provtagningen i Frinnaryd.

 

Under måndagen (06-02-13) och ett par dagar framåt pågår ett projekteringsarbete med att driva ner ett halvdussin, 17 meter djupa, provtagningsrör i skogen utanför Frinnaryd.
Det gäller att, kvalitetsmässigt, hitta bättre dricksvatten än det som idag levereras till frinnarydsborna i det kommunala nätet.

Det har under flera år pratats om den dåliga dricksvattenkvalitén från den kommunala vattentäkten i Frinnaryd. Vad som är dåligt vill ingen ansvarig uttala sig om, men sannolikt handlar det om kväveutlakning från omkringliggande jordbruksområden.
Risken är att hälsovådliga nitrathalter ökar i grundvattnet, men det är inte enbart jordbruket som kan ge sådana här effekter. Även större skogsavverkningar kan resultera i kväveutlakning till grundvatten.

Letar efter en ny vattentäkt
Nytillträdde VD: n för Aneby miljö och Vatten, (Amaq), Bo Davidsson säger till TP att man letar efter en ny vattentäkt i Frinnaryd. Det hela handlar om en kvalitetsmässig projektering med målet att hitta bättre dricksvatten i Frinnaryd.
Provtagning ska sedan ske i de nerdrivna rören avseende vattenkvalité och tillrinning. Vad det är för problem med den nuvarande vattentäkten kan han inte uttala sig om.
En annan tjänsteman i Aneby kommun säger till TP att man misstänker att det förekommer kväveutlakning från markområdena omkring den befintliga vattentäkten.
Den nytillträdde miljöchefen i Aneby, Torbjörn Adolfsson, bekräftar att han fått i uppdrag att gå igenom och utvärdera de två senaste årens dricksvattenprover från de olika vattentäkterna ute i kommunen.

Arne Andersson och Jan Johansson klarar av två provtagningsbrunnar om dagen och räknar med att vara klara någon gång i dag, onsdag.

Varje provtagningsbrunn är försedd med ett låsbart lock med texten: ”Skyddas enligt lag.”


Bekämpningsmedelsrester upptäcktes
Förre VD: n på Amaq, Hans Karlsson, är dock mera lättpratad och berättar för Tranås-Posten att man nu tenderar att gå över gränsvärdena för nitrathalterna i Frinnaryds vattentäkt.
Han säger också att man fått stänga en brunn vid vattenverket då man upptäckt bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet därifrån.
I det fallet rörde det sig om Totex-rester i vattnet och man tror att de härrör från asfalteringen av närliggande gator. På den tiden, när asfalteringen gjordes, var man nämligen så aningslösa att man spred ut Totex som underlag för att ogräs och sly inte skulle växa upp genom asfalten!
Totex förbjöds 1989 men restlager fick säljas och användas tills de tog slut. Många kommunala vattentäkter har problem med just detta totalutrorningsmedel.
Man fick borra två nya brunnar och idag har man bara problem med nitrathalterna. Den här nya prospekteringen handlar om en framtida beredskap, säger Hans Karlsson.
Hans Karlsson avslöjar också att den omdebatterade idén om att pumpa avloppsvatten från Sunhult, Frinnaryd och Hullaryd nu lagts på is.Tänker långsiktigt
Meningen var då att dricksvatten skulle tas från Aneby, i en parallell ledning, till de tre tätorterna.
Det här skulle gå löst på över 40 miljoner kronor och abonnenterna skulle ha fått täcka kostnaderna med en mycket högre VA-avgift.
Hans Karlsson säger att det är bättre att satsa pengarna långsiktigt på tre avlopps- och vattentäkter i de tre orterna. Det blir ungefär samma kostnader, men utslaget under en längre tidsperiod.

Arne Andersson och Jan Johansson från grundvattenutredningsföretaget Mark & Vatten i Växjö driver ner ett halvdussin 17 meter djupa rör för provtagningen i Frinnaryd. De klarar av två provtagningsbrunnar om dagen och räknar med att vara klara under onsdagen den 15: e.
Dessförinnan har man gjort samma jobb vid Lommaryds idrottsplats för att Hullarydsborna ska få bättre dricksvatten.
Jag tar för givet att Aneby kommun även låter analysera förekomsten av bekämpningsmedelsrester och liknande vid de kommande provtagningarna så att man inte investerar i nya vattentäkter, som kanske senare visar sig vara oanvändbara ur hälsosynpunkt.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 

 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com