2006-05-24

Stormöte i Frinnaryd
Kommunstyrelsen i Aneby hade inte tid att besvara frågor om skolnedläggning

Bygdegården var i det närmaste fullsatt vid skolmötet

I går tisdag samlades frinnarydsborna åter till ett nytt möte i bygdegården för kampen att få behålla sin skola.
Den här gången var också Kommunstyrelsen inbjuden att besvara nedanstående tio frågor som de fick redan den 12 maj:

TP citerar skrivelsen:
”Information som vi i Frinnaryd vill ha av kommunstyrelsen.
Vi i Frinnaryd vill ha information om hur ni har fått fram att ni skall lägga ned eller lägga Frinnaryds skola i malpåse. Vi har följande frågor som vi vill ha svar på senast den 15: e maj. Och eftersom det verkar som om ni redan har fattat ett beslut om detta så måste ni ha dessa uppgifter lättillgängliga. Den 19: e april så kom ni alla politiska partier överens om att lägga ned Frinnaryds skola eller lägga den i malpåse.

• Driftskostnader: hyror, renoveringsbehov av skolan, driftskostnader, vad ni räknar med att spara på att lägga ned skolan eller i malpåse
• Skolskjutsar: kostnader i dag och vid en nedläggning alt. Malpåse samt vilka besparingar ni kommer att göra på detta
• Personalkostnader för skolan nu och vid en nedläggning samt malpåse
• Statistik: vi vill att ni redovisar all statistik som ni bygger ert beslut på
• Vi vill ha en sammanställning på ert beslutsunderlag vad gäller budget nu och i framtiden samt hur långt in i framtiden som ni planerar för Frinnaryds skola.
• Konsekvensanalys: vi vill ha en konsekvensanalys för hela kommunens skolor om hur en nedläggning av Frinnaryds skola eller i malpåse påverkar kommunen. Vi vill ha en konsekvensanalys om hur en nedläggning eller malpåse påverkar skolorna Frinnaryd och Sunhultsbrunn och vilka konsekvenser det får i framtiden. Vi vill också ha en konsekvensanalys om hur en nedläggning eller malpåse påverkar barnen både positivt och negativt.
• Kvalitet: vi vill veta var er brytpunkt för kvalitet i undervisningen ligger med avseende på antal barn.
• Malpåse: vi vill veta hur många barn det krävs för att skolan i Frinnaryd skall öppnas igen och hur snabbt ett öppnande skall ske.
• Tid: vi vill veta när skolan skall stängas eller läggas i malpåse.
• Frinnaryd i framtiden: vi vill veta hur kommunen tänker när det gäller Frinnaryd i framtiden och om det finns en framtidsplan för samhället

Vi vill att denna information finns att hämta i receptionen senast kl. 16.00 den 15:e maj 2006. Om inte så vill vi ha en skriftlig förklaring till detta och vi kommer att tolka detta som att det inte finns en genomtänkt plan för detta om ni inte kan tillgodose vårt önskemål. För har man kunnat diskutera en nedläggning eller malpåse så måste man ha haft mycket väl dokumenterade planer för detta samt underlag.”
Med vänliga hälsningar Frinnaryds samhällsförening


Inget svar
Något svar på de tio frågorna kom aldrig och kommunstyrelsen hade inte tid. Istället kom kommunchefen Veronica Pettersson, Mikael Bäckström (c), Maria Hamstein (kd) samt Torbjörn Lindström (s) till mötet i bygdegården.
Bygdegården var i det närmaste fullsatt när samhällsföreningen ordförande Lars Engdahl kunde hälsa alla välkomna och namnlistor för skolans bevarande cirkulerade runt bland alla. Birgitta Kellner från styrelsen tog över som kvällens debattledare och hoppades på en givande och konstruktiv debatt.
Bland gästerna fanns också kommunens utredare Leif Karlsson, som haft uppdraget att titta på ”Den lilla skolan på landet” och utredningen om ”Alternativ skolorganisation i Aneby kommun”. Här handlade det om omflyttningar av elever för att åstadkomma besparingar eftersom flera landsbygdsskolor i kommunen har sviktande elevunderlag.

Minskande barnafödande
Mikael Bäckström pratade också om det minskande barnafödandet och om hur man flyttar ekonomiska resurser från småskolor till gymnasieskolor.
– Att lägga ner skolor har ännu ingen politiker beslutat utan vi arbetar med alternativa förslag, sade han.
Torbjörn Lindström sade bland annat: -Hur ska vi hantera det minskande elevunderlaget? Jag har inga ekonomiska beräkningar med mig, men vi måste ha den aspekten också om vad som händer när man flyttar elever.
Leif Karlsson gick in och nämnde att nedläggning av skolan i Frinnaryd skulle ge en besparing på en halv miljon kronor per år. Personalkostnaden ligger på 80 procent och den delen bör lösas med naturlig avgång.


Till mötet i bygdegården kom kommunchefen Veronica Pettersson, Mikael Bäckström (c), Maria Hamstein (kd) samt Torbjörn Lindström (s)

Lärarna Lotta Engström och Elsie-Marie Andersson trivs mycket bra i Frinnaryds skola och säger att den är ypperlig. Men vi jobbar under de förutsättningar vi har och om vi blir förflyttade så gör vi vårt bästa även där.

Frinnaryds skola riskerar att läggas ner.

Bättre undervisning i små skolor
Birgitta Kellner menade att mindre skolor med färre elever har en bättre undervisning och det finns skolor med bara tio elever.
Lindström svarade att det stämmer inte – det måste finnas 25 elever.
Kent Burenby menade att kvalitén på skolan är viktigast istället för hur mycket pengar som ska sparas. Problemet är att barnen mår bäst här istället för att bussas runt till kommunens olika skolor. Han föreslog också att låta föräldrarna i hela kommunen få välja i vilken skola deras barn skulle få gå i. Då kanske fler elever kommer till Frinnaryd.
Mikael Bäckström kontrade: -Vad är alternativet? Pengar finns ju inte. Det är inte en frinnarydsfråga. Det gäller hela kommunen.
Lindström förtydligade med att ”Vi behöver 30 elever i Frinnaryd”. Idag är det 20.

Den krassa verkligheten
Kommunchefen Veronica Pettersson gick rakt på sak och sade: -Gör vi ingenting så blir kostnaden 5,6 MKR mer än vad som motsvarar elevunderlaget framöver. Det är den krassa verkligheten.
Under resonemanget om att lägga skolan i malpåse sade Arne Gustafsson ”Jag har aldrig hört talas om någon skola, som lagts i malpåse och sedan kommit igång igen”. Det blir i så fall en utbyggnad i Sunhult om elevunderlaget ökar framöver.
Lars Engdahl framförde förslaget att profilera skolan i Frinnaryd till exempel som Naturskola. Det kan finnas föräldrar i t.ex. Gripenberg, som kanske vill ha sina barn i en sådan skola. Han sade också att lärarna är positiva till en sådan inriktning.
Det handlade mycket om pengar och besparingar. En mötesdeltagare menade att skolan i Frinnaryd är en positiv dragkraft för att få barnfamiljer att flytta till Frinnaryd. Dessa inflyttare kommer också att tillföra kommunen avsevärda skatteintäkter.
Det hela utmynnade i att Aneby kommun inte kan lova någonting.

Text och foto: Bevan Berthelsen

 


Se även: mobilisering i Frinnaryd


Se även: Förhindra nedläggning av landsbygdsskolor i Aneby kommun


 

Denna sida ingår i sajten www.frinnaryd.com